Novas universidade, Novas USC

Antonio Pérez Casas: Carta aberta á comunidade universitaria

Antonio Pérez Casas: Carta aberta á comunidade universitaria

Se quedaba algunha raia vermella sen atravesar nas políticas de recortes e destrución de dereitos dos traballadores e traballadoras, é evidente que quedou atrás o pasado 13 de xullo coa aprobación do Real Decreto Lei 20/2012 xa que afecta ao conxunto da sociedade de xeito moi grave: perda dos dereitos laborais que tanto custou gañar, baixada na prestación do desemprego, subas no IVE de até o 13% e tantas outras medidas que afectan ao conxunto da economía e o emprego. Unha parte relevante delas afecta directamente ao emprego público.

Outro día nefasto, neste caso para a Universidade de Santiago de Compostela e o motivo polo que escribo esta carta aberta, foi o pasado 20 de xullo. Foi entón, no Consello de Goberno celebrado en dita data, que a equipa reitoral tivo a oportunidade de elixir: poñerse do lado das persoas que conformamos a Universidade ou poñerse ao lado dos recortes. E escolleu a segunda opción. Paso a dar a miña versión do que alí aconteceu.

Nese Consello, a xerenta da USC describiu, nunha longa ladaíña e cun fervor case relixioso, as medidas que nos afectan do RD Lei 20/2012 e como ía ser a súa aplicación para o persoal da USC.

No referido á eliminación das pagas extraordinarias, ou porcentaxe equivalente, explicounos que sería de aplicación para todo o persoal da USC e entidades dependentes e que no caso do persoal laboral sería de aplicación inmediata, tan pronto os procesos técnicos o permitiran. Indicóuselle que era unha reforma ilegal pois afectaba a períodos de traballo xa realizados (é porcentaxe anual e non só dos meses dende a aprobación do Real Decreto até final de ano), ilegal por modificar contratos de traballo vixentes e suxeitos a convenios e acordos colectivos, ilegal e inxusta por aplicar porcentaxes distintas de xeito arbitrario a distintas persoas da mesma institución en función do case azar que é o xeito de distribución do salario en soldos mensuais e pagas extras; as diferenzas neste caso van dende o 4% ao 7,14% tendo en xeral unha maior porcentaxe de desconto, aquelas persoas de menor soldo e categoría, o mundo ao revés!.

Informou tamén que no caso do PAS laboral se descontaría o 17,85% en todas as pagas dende setembro a final de ano, ao que se lle replicou que non deberamos permitir que compañeiros e compañeiras con contrato a tempo completo e con xornais de menos de 1.100 euros actualmente vexan reducida a súa paga a pouco máis de 900 €. A resposta foi sempre a mesma: “somos uns mandados”.

Con respecto ao artigo 8, que elimina para todo o persoal da USC a capacidade de negociación dos permisos e vacacións e que suprime os asuntos propios agás 3 días ao ano e os días extras de vacacións por antigüidade, informounos que sería de estrito cumprimento a partir do 1 de xaneiro de 2013. Temos que explicar que estes días de asuntos propios foron unha compensación a cambio de minguas salariais en diferentes momentos da democracia española (pódese mirar a hemeroteca do ano 1983, por exemplo). Tamén que na Universidade ninguén lembra a última vez que se contratou a alguén para substituír a quen estivera gozando destes días pois a norma interna impide celebralos se as necesidades do servizo non o permiten nese momento. Si, son días que se collen para facer pontes, pero tamén para levar aos maiores ao médico ou atender a fillos e fillas enfermos.

Informou tamén que a partir do 15 de outubro se reducirá a nómina en caso de enfermidade nun 50% nos primeiros 3 días e un 25% entre o cuarto e vixésimo día pero tampouco neste punto se fixo unha excepción ou matización.

Lembrou que segundo as novas normas temos que adaptar a xornada de traballo de todo o persoal a trinta e sete horas e media e informou que moi “eficientemente” xa están convocando os xefes de servizos e unidades con motivo da reorganización dos horarios.

En xeral, e no noso caso concreto, quedan anulados tamén numerosos dereitos sindicais, capítulos enteiros dos convenios colectivos, acordos do persoal funcionario e outros numerosos dereitos. A xerencia e a equipa de goberno non procuran alternativas.

Tampouco se presenta proposta algunha por parte da dirección da Universidade de compensación polo incremento do IVE nos gastos propios da USC, sendo como somos parte tamén do estado que vai a recadalo, nin tan sequera a reclamación de que os aforros producidos na aplicación das medidas de recorte podan ser utilizados para a redución da nosa propia débeda en vez de reducir só a débeda da Xunta de Galicia. Algo que en cambio si esixe a Xunta de Galicia ao Estado.

Aínda quedaban outros despropósitos antes de rematar este último consello de goberno. Ao igual que fixemos con dous compañeiros PAS do campus de Lugo fai un par de meses, tomouse a decisión -con numerosos votos en contra- de despedir por causas económicas ¿? a 5 profesores asociados a tempo completo con entre 15 e 30 anos de traballo na USC, a maioría a moi poucos anos da xubilación.

Todo isto sucedeu sen que houbera espazo a cuestionar o que estabamos a facer, á protección da comunidade universitaria fronte a estas ameazas, á defensa do valor que ten o servizo que prestamos á sociedade.

Malia ter sido interpelados en numerosas ocasións e terlles sido lembrada a nosa autonomía, lembrando que estabamos nun órgano de goberno da USC e non nunha sección menor dun departamento da Xunta, que non ten máis cometido que actuar segundo as instrucións recibidas, a equipa reitoral no seu conxunto non fixo un mínimo aceno de rebeldía, de recurso destas decisións ante órganos superiores, de obstaculización da aplicación dunha lei que todos entendemos inxusta e ilegal, de amortecemento das medidas naqueles casos máis sangrantes ou esperpénticos, ... mais ben sucedeu todo o contrario, preferindo en todo momento o cumprimento estrito e inmediato das medidas de recorte.

Só ao final e con moitas dificultades, algún dos presentes conseguiu que polo menos se aprobara o desacordo do Consello de Goberno co contido do Real Decreto Lei 20/2012.

Vivimos tempos difíciles e todos temos que decidir como os afrontamos. A Universidade e o seu Reitor teñen que elixir se van a estar do lado da comunidade universitaria e do lado dos milleiros de galegos e galegas que o mesmo día anterior ao consello de goberno ateigabamos as rúas e prazas de Galicia, ou si van a limitarse a facer de burócratas de Rajoy e Feijóo e aplicar as medidas de recorte actuais -e as que nos cheguen- de xeito automático.

De optaren por esta última vía e asumiren a totalidade dos recortes, a desaparición da autonomía da universidade e o desmantelamento da universidade pública, eu lles pediría que, por dignidade, dimitan antes da súa aplicación e deixen que dirixa a universidade un liquidador, de traxe escuro, nomeado pola Xunta de Galicia. Así, as cousas estarían claras e todos e todas saberíamos a que atermos.

Praza, 24/07/12

Vía V: Universidades gallegas

Vía V: Universidades gallegas

Los rectores de las tres universidades gallegas participan en un debate en el programa Vía V, de V Televisión, para abordar el futuro de las universidades. Salustiano Mato, Juan Casares Long y Xosé Luís Armesto coinciden en su rechazo a la subida de las tasas de matrícula que recoge el Gobierno central, y que no debería aplicarse en la comunidad, ya que las universidades gallegas llevan años aplicando medidas de eficiencia.

A USC solicita a retirada do Decreto de `medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo´

A USC solicita a retirada do Decreto de `medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo´
Acordouno, por unanimidade, o Consello de Goberno, na reunión do 27 de abril

O Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela solicita a retirada do Decreto de `medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo´, segundo un acordo, por unanimidade, do venres 27 deste mes de abril, que transcribimos de seguido:

“O Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela, reunido en sesión ordinaria o 27 de abril de 2012, tras analizar o Real Decreto-Lei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo, acorda por unanimidade realizar as seguintes consideracións:

PRIMEIRA.- O rexeitamento absoluto, tanto da forma como do fondo, do citado Real Decreto-Lei, que prexudica gravemente o modelo de universidade pública, na que debe primar o principio de igualdade de oportunidades previsto na exposición de motivos da Lei Orgánica de Universidades.

SEGUNDA.- O rexeitamento expreso e específico de tres medidas consideradas de especial gravidade:

1. A subida dos prezos públicos nun momento de crise económica como a que se está a padecer.

2. Os mecanismos propostos para a valoración da dedicación docente e investigadora, que agravan os problemas actuais da universidade.

3. A regulación de aspectos fundamentais que vulneran a autonomía universitaria e que están reservados ás institucións académicas.

TERCEIRA.- A universidade está a experimentar un proceso de cambio importante nas últimas décadas, tanto na súa actividade docente como investigadora. Este proceso está a dar resultados de mellora que repercuten moi favorablemente na sociedade. O Real Decreto-Lei representa un obstáculo claro nesta evolución.

CUARTA.- O proceso de mellora da universidade é continuo, e aínda quedan por abordar importantes problemas aos que cómpre buscar solución. Sen embargo, o Real Decreto-Lei, ao non elaborarse de xeito consensuado, é alleo a boa parte destas deficiencias. A comunidade universitaria fai autocrítica e anima a toda sociedade a contribuír á toma de decisións que melloren a educación superior.

Por todo isto:

1. Solicítase a retirada do Real Decreto-Lei e o inicio dun proceso de negociación cos/as reitores/as das universidades para dar solución real aos problemas que neste momento ten a universidade pública española.

2. Ínstase a Xunta de Galicia a asumir as responsabilidades que lle correspondan no marco das súas competencias, garantindo o financiamento público das universidades do sistema universitario de Galicia, sen repercutir a subida dos prezos nos sectores menos favorecidos da sociedade galega.

3. Exhórtase a toda a sociedade en xeral, e á comunidade universitaria en particular, a participar na defensa e na mellora do sistema universitario como servizo público de progreso e cohesión social”.

USC, 27/04/12

Galicia: Feijóo insta a los rectores a subir las tasas si necesitan más recursos

Galicia: Feijóo insta a los rectores a subir las tasas si necesitan más recursos
El presidente aboga por ir adaptando el precio “al coste real de la matrícula”
“Los rectores deben decidir si pueden seguir subsistiendo sin necesidad de más recursos. Si no los necesitan, será su responsabilidad”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicitó ayer su idea de cómo se debe financiar la educación universitaria. Abogó directamente por “aprovechar para ir equiparando las tasas al coste real de las matrículas universitarias”. Preguntado sobre la idea del Gobierno de encarecer el acceso a una carrera, Feijóo hizo ver que la financiación adicional que vienen reclamando los rectores debe salir del bolsillo de los alumnos y no del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Sus palabras sonaron como un ultimátum a las universidades gallegas. “Los rectores deben decidir si pueden seguir subsistiendo sin necesidad de más recursos. Si no los necesitan, será su responsabilidad”, advirtió.

Y luego lanzó un mensaje a los universitarios que repiten curso: “Les recomiendo que estudien siempre que pueden, si no las matrículas serán más caras”. Todo venía a cuenta de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros. Feijóo llama ahora “solución más responsable desde el punto de vista social y financiero en el peor escenario posible” al tijeretazo del Gobierno central. Nada parecido a lo que decía cuando era Zapatero quien proponía recortes en política social, cuando incluso se permitía calcular el gasto de lo que se quitaba a Galicia y teorizar sobre si las medidas del anterior Ejecutivo socialista eran los mayores recortes de la democracia española o una forma de meter la mano en el bolsillo a los gallegos.

Lejos de aquello, tanto el encarecimiento del copago farmacéutico, el cobro a los pensionistas por las medicinas y la subida de las tasas universitarias a los alumnos encuentran ahora justificación en el presidente gallego. Ayer afirmó que “España es una de las naciones europeas con la situación económica más deteriorada y sin embargo será una de las pocas que no cobrará por asistencia médica”. Cifró entre 8 y 18 euros el coste adicional de las medicinas para los jubilados cada mes y entendió que la medida “no agrade a los pensionistas, igual que no le agrada a los responsables políticos” ponerla sobre la mesa.

La Xunta no esconde que la propuesta de incrementar el copago por los fármacos parte del propio Gobierno gallego. No en vano la secretaría general del Ministerio es la que hasta enero ocupaba el cargo de conselleira en Galicia, Pilar Farjas. El presidente glosó ayer sus medidas para “garantizar la viabilidad del sistema de salud”. Y reiteró como el otro día ya hizo Ana Mato que “no se trata de recaudar más sino de desincentivar el consumo de fármacos”. Explicó que los 2,7 millones de gallegos retiraron 67 millones de medicinas con receta en el año 2010 y alertó sobre bolsas de ineficiencia en el caso de los jubilados que utilizan once recetas más de media que los “ciudadanos activos”. Esa “bolsa de ineficiencia” es la que Xunta y Ministerio pretenden atajar con estas medidas preventivas.

Su filosofía sobre el futuro de los servicios sociales la esgrimió el presidente tras la reunión semanal de su Gobierno. El Consello dio para que la Xunta aprobase un registro de comercios, “el primero que hay en Galicia”, se felicitó el jefe del Ejecutivo y para que solicitase la reunión de la Comisión Bilateral Xunta-Estado para buscar una salida al decreto que deja sin primas las energías renovables y dentro de ellas el sector eólico. Desde Galicia se reclama a Madrid que incentiven los parques gallegos capaces de aprovechar más de 2.600 horas de viento al año, lo que garantiza su eficacia.

En su comparecencia también hizo balance de su viaje a Argentina, vendió como un logro haber conseguido que Mariano Rajoy y Felipe Calderón hubieran incluido en sus reuniones la negociación de la petrolera Pemex con astilleros gallegos para renovar su flota. Pidió entre seis y ocho semanas para anunciar un posible acuerdo sobre el que se mostro optimista. Evitó dar pistas sobre la cuantía de la operación, el número de empleos que podría conllevar.

El País, 21/04/12

Outras novas relacionadas:

José Carlos Bermejo Barrera: Cambalache en Fonseca

José Carlos Bermejo Barrera:  Cambalache en Fonseca

Compuso el maestro Santos Discépolo este famoso tango en el que se decía: “todo es igual, nada es mejor,/ lo mismo un burro que un gran profesor”. Sus palabras llegaron a ser proféticas en la universidad del siglo XXI. Solía creerse que las universidades eran para estudiar, tanto los alumnos, como los profesores, que debían siempre estar al día y crear conocimiento en sus materias, gracias a su esfuerzo continuado de búsqueda de la verdad.

Sin embargo desde hace más de veinte años, en los que las universidades españolas vieron incrementados extraordinariamente sus recursos humanos y materiales y en los que han conseguido mejorar su calidad en muchos aspectos, en ellas se ha producido una curiosa inversión. Antes se decía que la verdad era sagrada, las opiniones discutibles y las personas respetables. En la universidad, por el contrario, las opiniones son sagradas, la verdad manipulable y todas las personas astutos estrategas que defienden sus derechos a costa de los demás en todos los campos.

Las universidades, en nombre de una autonomía que sólo debería ser la garantía de su neutralidad en la política partidista y la base de su defensa de los valores que las definen, han conseguido crear tramas legales que permiten justificarlo todo, según el caso. El prestigio científico, por ejemplo, fácil de valorar por los especialistas, se mide por baremos que han cambiado docenas de veces. Si se quiere decir que la publicación de libros es esencial en muchos campos, se dice; si no, se dice que los libros no sirven, pero sí los artículos en las revistas de prestigio, que puede ser las que de verdad lo tienen o las que figuran en los baremos elaborados por algunos profesores que pueden decidir que son de prestigio las revistas en las que ellos ya publican. Y lo mismo pasa con las asistencias a congresos, las estancias en centros de investigación, etc., que en cada caso valen lo que dice el baremo que juzga ese caso.

La experiencia docente puede ser fundamental o prescindible y se puede medir por años o contando hora a hora, depende del caso. A veces es importante publicar, otras registrar patentes. Y proyectos y contratos de investigación se valoran por su costo, no por sus resultados, resultando que es mejor quien hace menos con más y no más con menos. Si se quieren defender los méritos académicos de los profesores, se hace; si algunos profesores no los tienen - porque no quisieron logralos y se dedicaron a otras ocupaciones – se les hace un baremo propio, o quizás sería mejor decir impropio. Se puede decir que los profesores veteranos son muy valiosos por su experiencia y defender la jubilación a los 75 años para todos, o decir que los mejores son los jovenes, mejor formados, y que hay que hacerles sitio. Todo vale y todo se puede justificar en una universidad alejada de la realidad. Sería muy triste que en ella también fuese verdad lo que decía el tango: “Siglo XX, cambalache, problemático y febril/ el que no llora no mama y el que no afana es un gil”. Por el bien de todos esperemos que nunca sea así.

Galicia: Plataforma Unitaria en Defensa da Universidade Pública

Galicia: Plataforma Unitaria en Defensa da Universidade Pública

Diversos colectivos de estudantes, PAS e PDI e numerosas persoas a título individual coincidimos nesta plataforma, desde unha grande variedade de posicións políticas, co obxectivo de defendermos a universidade pública en canto que servizo público. Axuntámonos nesta plataforma porque entendemos que a educación e a investigación públicas serven aos intereses xerais da sociedade, polo que o papel da universidade pública, en tanto que tal, é insubstituíble. Cómpre, xa que logo, mobilizar todos os esforzos necesarios na súa defensa.

As universidades galegas, xunto con outros bens e servizos públicos, están a ser obxecto dun estrangulamento económico que pon en perigo a súa continuidade no tempo, xa queas deixa incapacitadas para daren respostas satisfactoriamente ás obrigas, tanto de docencia como de investigación, que constitúen os seus fins. Somos conscientes de que este non é un feito illado, nin se trata dunha situación transitoria determinada exclusivamente pola actual crise económica.

As políticas socioeconómicas deseñadas e aplicadas polos gobernos, baixo presión dun mercado que cobiza o substancioso negocio dos servizos públicos, levan á privatización e á mercantilización de todo o que é público. Educación, sanidade ou pensións forman parte das súas expectativas de mercado e este aproveita a actual crise económica para acelerar drasticamente o proceso que supón o desmantelamento do chamado estado do Benestar.

Neste grave contexto no que nos atopamos, afirmamos que diante da crise que actúa como coartada para os recortes, a educación e a investigación deveñen un recurso estratéxico e fundamental para superala, para contribuír a mudar o modelo produtivo e as condicións socioeconómicas que a causaron.

Constituímonos en Plataforma cos obxectivos de:

  • Explicarmos o que significa contarmos con universidades públicas ao servizo da sociedade civil e non dos intereses do mercado. Explicarlle ao conxunto da cidadanía como se financian e como se xestionan a súas universidades. Explicarmos que a educación e a investigación están na base da mellora das condicións de vida das familias galegas e son a única posibilidade de xerar coñecemento e innovar, de xerar futuro e riqueza.
  • Promovermos a coordinación, o entendemento e posición unívoca das tres universidades galegas para esixirmos un financiamento que non poña en perigo a propia existencia da universidade pública. Cómpre eludir as disputas que promove o actual Goberno galego ao facelas competir e confrontar por uns recursos que reparte para aliviar a agonía financeira e compensar a submisión, en lugar de adxudicalos con base en criterios obxectivos e transparentes.
  • Defendermos unha universidade democrática e democratizadora, á que toda a cidadanía teña a posibilidade de acceder. Negarmos a subida de taxas como elemento corrector dos recortes de financiamento promovidos pola Xunta de Galicia, para que estas nunca supoñan un motivo de discriminación para os cidadáns e as cidadás con menos recursos económicos.
  • Esixirmos a garantía do financiamento público para a investigación, xunto con regulamentacións que canalicen o financiamento privado, para que nunca se relegue o interese xeral nin se poña en risco a liberdade do investigador/a.
  • Demandármoslles aos gobernos das universidades galegas contundencia na denuncia diante da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria pola insuficiencia do actual plan de financiamento (2011-2015), na defensa da autonomía e a suficiencia financeira.
  • Promovermos unha universidade transparente, aberta á sociedade e ás súas necesidades, autocrítica, que renda contas da súa xestión e dos resultados académicos, investigadores e da difusión do coñecemento, que promova unhas condicións de acceso e permanencia que ofrezan as máximas oportunidades ao estudantado, respectuosa cos seus compromisos de estabilización do persoal… co obxecto de procurar o máximo apoio posible da cidadanía galega no cumprimento dos fins que lle son propios.

Para isto actuaremos tratando de mobilizar conciencias que acheguen apoio social e político a prol da universidade pública, realizando actividades de debate e difusión sobre o valor social do ensino superior e da investigación, denunciando os recortes e promovendo unha gran mobilización nos estudantes, PAS e PDI das tres universidades do Sistema Universitario Galego (SUG), que sexa quen de convencer e mobilizar a cidadanía e de obrigar o goberno a ter en conta a nosa razón e esixencia irrenunciable.

Nestes obxectivos propoñémonos confluír con plataformas ou movementos na defensa doutros servizos públicos, co fin de crearmos unha gran mobilización social en defensa do Estado do Benestar.

Plataforma Unitaria en Defensa da Universidade Pública

http://www.pudup.org

Galicia: Las universidades ajustan todas las partidas para pagar nóminas

Galicia: Las universidades ajustan todas las partidas para pagar nóminas
Santiago no cubrirá bajas ni jubilaciones que no sean imprescindibles

Pese a la advertencia de que no debe frenarse la inversión en educación superior, el consejo se topa con una realidad: si los recortes llegan a la educación y a la sanidad, las universidades no escapan a ellos. Vigo aprobó ayer unos presupuestos para el 2012 que suponen un descenso de un 3% respecto al año anterior; A Coruña prevé que bajen ligeramente; y Santiago ha tenido que prorrogar sus cuentas y tendrá que buscar fórmulas para recortar seis millones.

Todas estas medidas se traducen fundamentalmente en paralización de inversiones, ralentización de proyectos y congelación de plantillas. En algunos casos, como el de la USC, van más allá, con medidas más contundentes para afrontar el 2012.

La institución que dirige Juan Casares Long es un claro ejemplo de que las administraciones no solo deben apretarse el cinturón sino de que se están quedando sin agujeros para hacerlo. La institución se enfrenta a unos presupuestos prorrogados, ya que el claustro tumbó la propuesta del equipo rectoral. El escenario actual es que en el 2012 hay menos dinero que en el 2011, por lo que además de no hacer nuevas inversiones hay que recortar, de donde sea, los seis millones de euros de caída de ingresos respecto al 2011.

Estos seis millones con los que ya no cuenta la USC se deben a que no queda ningún tipo de remanente y a la caída de los ingresos de matrícula. Además, en el plan de financiación de la Xunta se recogían 405 millones para las tres universidades en el 2012 si esta conseguía un nivel de ingresos. No se consiguieron, y la cifra a repartir se ha quedado en los 390.

Hay menos, y hay más gastos, porque los profesores consiguen trienios, quinquenios y sexenios que hay que abonarles, y los gastos corrientes suben por la subida de conceptos como la luz o la calefacción. ¿Qué hacer? Sara Cantorna, vicerrectora de Economía, lo tiene claro. Si se aplicase el recorte de seis millones de forma proporcional habría que echar a personal, porque supone el 67% del gasto, pero este capítulo no se ha tocado. Aún así, se necesitan más recursos para abonar los nuevos complementos, por lo que la USC recurrirá a la no cobertura de bajas ni de vacantes por jubilación, en este último caso salvo que sea imprescindible para garantizar la docencia. En cuanto a los gastos corrientes, se aplicarán medidas como el cierre de los centros por las tardes las dos próximas semanas.

En A Coruña el descenso paulatino de la inversión de la Xunta ha llevado a la universidad a realizar con más calma proyectos anunciados en época de bonanza, como el Campus Center, cuyo presupuesto superaba los 20 millones de euros y del que se ha iniciado solo una parte.

José Carlos Bermejo Barrera: Gatopardos en Fonseca

José Carlos Bermejo Barrera: Gatopardos en Fonseca

G. de Lampedusa trazó en El gatopardo el retrato de la decadencia de la aristocracia terrateniente italiana, que estaba muy orgullosa de su status, sus ideas y sus costumbres, considerándose a sí misma la pieza clave de todo el orden social. En esa novela uno de los protagonistas acuñó un famoso lema: “cambiar para que nada cambie”, que ha dado nombre a la expresión gatopardismo. Un magnífico ejemplo de actual gatopardismo son las universidades, dispuestas a llevar a cabo innumerables reformas construidas a base de remiendos jurídicos, que consiguen cambiar y complicar las formas y dejar que en lo sustancial todo siga igual. Todo debe seguir igual para que sus miembros, que también se consideran la pieza clave del orden social y económico, sigan disfrutando de sus privilegios sin ver mermadas sus rentas, en este caso las que provienen del dinero público.

Los gatopardos académicos no son capaces de entender por qué han de recibir menos rentas en un momento de gravísima crisis económica y creen que, como en su mundo todo es perfecto, el único problema es que se les recorten sus ingresos y se les haga reembolsar las deudas que ellos mismos contrajeron. Creen los gatopardos que en la universidad no se deben exigir responsabilidades a quienes las gobernaron, puesto que el único problema real que ha habido es que no se les ha dado todo el dinero que se merecían. Y lo merecían porque el desarrollo económico ha dependido y dependerá de ellos y de sus sucesores. Pero esto no es cierto.

Las universidades, cuya financiación creció a la par que la burbuja inmobiliaria, no han cambiado ni cambiarán la estructura económica del país. El empleo que han creado es básicamente el de sus propias plantillas, cuyo incremento no cesan de pedir. Se piensa en ellas que en la función pública los puestos de trabajo deben servir primariamente para la promoción de los trabajadores, y solo secundariamente para el desempeño racional de unas funciones. Y todo vale a la hora de justificar su creación. Si no se puede crear una plantilla de investigadores, inviable por no responder a las necesidades económicas reales, se pretende convertir en profesores, con cada vez menos docencia y siempre en los mismos departamentos y facultades, a aquellos jóvenes, víctimas del sistema, que han pasado procesos de selección, diseñados muchas veces por sus profesores metidos a políticos, que crearon los parámetros con los que midieron sus méritos, designaron a quienes habían de medirlos y al final acabaron por decir que siempre seleccionaron a los mejores, que son aquellos que ellos llaman así y que acabarán por creerse que también lo son, convencidos de su derecho a ser promocionados como lo han sido los demás, y de su papel de clave de bóveda de todo el edificio económico del futuro.

Nuestros gatopardos, viejos y jóvenes, están tan orgullosos de sí mismos que no son capaces de entender cómo el mundo no se da cuenta de su importancia. Y creen que todos sus males derivan de la falta de dinero, de dinero público. Por eso, tras alabar el mercado, dicen ahora que quieren salvar a la universidad pública, a la que se le reducen sus rentas. Y como en ella nadie es responsable de nada, los que la llevaron a la situación en la que está - como en el caso de la Universidad de Santiago - buscan chivos expiatorios en el exterior ofreciéndonos públicamente su metamorfosis, haciéndonos creer que también los felinos pueden cambiar de especie.

Galicia: La USC no alcanzará en 2012 el importe que necesita para abonar sus gastos de personal

Galicia: La USC no alcanzará en 2012 el importe que necesita para abonar sus gastos de personal
La congelación de los fondos públicos agudiza el problema
Saca a concurso la limpieza para ahorrarse 1,5 millones

Dos tercios del presupuesto de la USC en 2012 se irán a pagar a su plantilla. Hablamos de 149,26 millones de euros, la misma cifra que este año. En 2009 y el actual ejercicio se sufrió una rebaja de fondos públicos que motivó que la universidad compostelana "no alcanzase los importes necesarios para afrontar a los gastos de personal", algo que "se agudiza" el año próximo con la congelación de aportaciones públicas.

Así consta en las líneas generales de un presupuesto de la USC para 2012 que se acerca a los 212,82 millones, un 2,6% o seis millones menos que las actuales cuentas. El gran culpable del descenso es la caída de la principal fuente de recursos, el Plan de Financiamento do Sistema Universitario Galego (SUG), cuya cuantía ya en 2010 fue inferior a la de 2009, provocando un desfase de 15 millones en las cuentas de la USC que se cubrió, entre otras vías, con un préstamo de diez millones. A ello se suma el impacto pasado de la congelación de los precios públicos de matrícula, ingreso que se prevé caigan en 900.000 euros, a 40,65 millones, el próximo año.

El documento pone, sin embargo, "el acento en las personas", en los trabajadores. "En este compromiso también se reflejan las retribuciones ad personam (complementos autonómicos, trienios, quinquenios, sexenios)", lo que obliga a llevar a "contener los gastos de personal para hacerlos compatibles con los recursos disponibles, salvaguardando las necesidades de servicio urgentes e inaplazables".

El Correo Gallego, 27/11/11

Galicia: Universidad de Santiago ve 'inevitable' una subida de tasas universitarias 

Galicia: Universidad de Santiago ve 'inevitable' una subida de tasas universitarias 

El rector de la Universidade de Santiago, Juan Casares Long, ha asegurado que es 'inevitable' abordar una posible subida de tasas universitarias, aunque ha reconocido que se trata de un 'tema impopular'.

Durante su intervención en una sesión del 'Forum Europa Tribuna Galicia', que ha tenido lugar en Santiago, y en la que Casares Long ha visto también 'inevitable' replantear en conjunto 'la financiación de las universidades'.

En esta línea, ha apostado por 'mirar las tasas que pagan los países del contorno' español para 'darse cuenta' de la situación en la que está el Estado. En particular, ha indicado que los estudiantes de la USC pagan una media de 50 euros al mes por su matrícula a cambio de 'educación superior' y 'servicios' como biblioteca o wifi.

Sin embargo, y relacionado con la posible subida de tasas, Casares Long ha lamentado que España 'nunca' haya contado con 'un sistema de becas que se ajustase a la capacidad de garantizar que todos aquellos que no pueden hacer frente a los gastos' derivados de la universidad 'puedan tener cubiertas sus necesidades para garantizar la igualdad en el acceso' a la misma. TRES UNIVERSIDADES

Preguntado por la existencia en Galicia de tres universidades --en Santiago, A Coruña y Vigo-- y de que ninguna de las españolas esté entre las 200 mejores de Europa, Casares ha asegurado que 'la realidad es la que es' y ha apostado en el caso de Galicia por la colaboración interuniversitaria.

Paralelamente, ha considerado que 'la solución de la crisis' económica 'pasa por la universidad' y ha asegurado que los gobiernos 'cometerían un grave error si, en su afán por reducir costes, desdeñan la universidad'.

'Experimentamos un crecimiento exponencial en las últimas décadas, recibimos importante apoyo retórico y gozamos de la confianza y el respeto, aparentemente, de la sociedad. No obstante, se pone en duda la eficiencia y eficacia de nuestro trabajo', ha señalado Casares Long durante su intervención.

Asimismo, ha recordado que las universidades son 'algo diferente' dentro de la administración pública, sobre todo por las importantes partidas de recursos que captan fuera de la financiación universitaria.

Además, ha asegurado que la financiación por alumno en las universidades estadounidenses es entre dos y cinco veces la media europea, mientras que en España y Galicia no se 'llega' al nivel medio de Europa.

'Si aspiramos a estar entre los mejores, tenemos que estar en las mismas condiciones', ha subrayado Casares Long, quien ha precisado que 'si invertir en educación es caro, no invertir es carísimo'.

Terra, 23/11/11

Outras novas relacionadas:

Galicia: La USC solo cubre el 10% de las bajas por jubilación que registra

Galicia: La USC solo cubre el 10% de las bajas por jubilación que registra
La USC solo podrá estabilizar a dos docentes este año, el 10% de los que se jubilan
Las áreas más masificadas amplían el número de estudiantes por aula y redoblan esfuerzos

En la Facultade de Medicina de la Universidade de Santiago (USC) hay áreas en las que ya no hay ningún profesor funcionario. En Traumatoloxía y Uroloxía se han jubilado todos, y la docencia se suple contratando a médicos del Clínico. En Dereito otra área ha sufrido este año tres jubilaciones. En total, este curso la USC se despedirá por motivos de edad de unos 25 docentes. En su lugar no podrá ni estabilizar a 3, ya que el plan de ajuste económico de la institución académica hasta 2013 -exigido por la Xunta- fija un índice de reposición del 10%.

La crisis deja huella en todo el sistema educativo. Las consecuencias más sonoras, y también las que más alarma generan, se ven en los colegios e institutos. Se contrata a menos profesorado y con menos estabilidad, se aumenta el número de alumnos por aula e incluso se modifica la carga lectiva de los maestros. Pero las tijeras también se afilan en las universidades. En las de León, Burgos y Oviedo, además de las catalanas, se ha llegado a despedir a profesores contratados doctores, una forma de vinculación considerada permanente.

En Galicia, no se han adoptado medidas tan drásticas, pero los recortes se expresan de otra forma: pese a la plena adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, cuya metodología docente exige clases con menos alumnos, las facultades de la USC que arrastraban desde hace años un claro déficit de profesorado atienden al estudiantado con los mismos recursos humanos y con aulas con ratios por encima de los máximos oficiales.

"Temos ratios moi elevadas e necesidades de profesorado sobre todo en Medicina, Economía e Administración e Dirección de Empresas (ADE), Ciencias da Educación ou Dereito", explica la vicerrectora de Titulacións e Persoal Docente e Investigador de la USC, Carmen Fernández Morante, que reconoce que el problema no tiene fácil solución en un contexto de crisis económica que coincide con el envejecimiento de la plantilla. "Temos unha taxa de xubilacións bastante elevada e rápida: nos vindeiros 5 anos teremos entre 150 e 200 xubilacións de docentes", cuenta.

La calidad se mantiene en estas circunstancias "facendo un esforzo importante por parte do profesorado e do alumnado", añade Juan Gestal, decano de Medicina. En España hay una media de 9,5 profesores universitarios por cada 100 alumnos. Solo Noruega y Suecia tienen más, y en la USC hay facultades que han estado en el punto de mira por una desproporción aún mayor entre su plantilla y su bajo número de matriculados. Pero este perfil contrasta con la realidad de otras como la del doctor Gestal o la de Dereito, en la que hay solo 70 profesores (en equivalencia a tiempo completo) para más de 1.800 alumnos, es decir, 27 por docente.

Por eso este año el rectorado de la USC ha aceptado todas las propuestas de reducción de los número clausus realizadas desde los centros, aunque la de Medicina -que pedía rebajar su oferta de 400 a 300 plazas- fue frenada por imperativo del Gobierno central y Xunta de Galicia. Pero incluso tras reducir su cupo en solo un año en 50 y 60 plazas, respectivamente, ADE y Dereito tienen que acoger más estudiantes por aula que lo fijado por la ratio máxima óptima, de 80 para las clases expositivas y 20 para las interactivas.

El rectorado ha ampliado transitoriamente estas ratios a 100 y 40. Y aún así Dereito las sigue rebasando con creces debido al alumnado repetidor y el que se pasa de la licenciatura al grado. "Ya tenemos 425 alumnos en primero.Tenemos tres clases de 140 alumnos, cuando la ratio oficial es de 80. En segundo de grado no hay tanta masificación, porque aún no hay repetidores. Tiene 291 matriculados, con grupos de casi ya 100 cuando aún faltan por contar los que se pasarán de la licenciatura al grado", detalla el decano, Luis Míguez Macho.

En Económicas, la decana se refiere también al impacto de los repetidores sobre la media de alumnos en determinadas materias. "Así que a colaboración dos alumnos, que estuden e superen as materias, tamén é algo importante", reflexiona Emilia Vázquez Rozas.

USC

Carmen Fernández, Vicerrectora de profesorado

"Nos vindeiros cinco años teremos entre 150 e 200 xubilacións de profesores"

Emilia Vázquez, Decana de económicas

"Hai materias con máis alumnos polos repetidores. Importa a colaboración dos estudantes"

Luis Míguez, Decano de dereito

"En primero tenemos clases de 140 alumnos, cuando la ratio oficial es de 80"

Juan Gestal, Decano de medicina

"Faise un esforzo importante por parte de profesores e alumnos para manter a calidade"

El Correo Gallego, 19/09/11

Galicia: El presupuesto para investigadores en la USC se desploma a la mitad

Galicia: El presupuesto para investigadores en la USC se desploma a la mitad
La financiación de recursos humanos ya se ha reducido en un 30 % y este año caerá más

La carrera de investigador se está convirtiendo en una gincana cada vez más complicada y parece que los tiempos venidos no pintan mejor. Tras dos años de parón, los programas de ayudas universitarios en las etapas de predoctorado, posdoctorado y de formación se han reducido a la mitad en Galicia (de 10,6 millones destinados en el 2009 se bajará a algo más de cinco este año). Las dificultades de esta profesión ya empiezan en la etapa de máster y la posterior tesis. Se trataría de cinco años «a fondo perdido» en caso de que el investigador no tuviese respaldo económico. Si este período de tesis no tiene financiación, el investigador ha de pasar tres años sin cotizar, con el problema añadido de que muchos directores de tesis no aceptan investigaciones que no estén apoyadas económicamente.

Aún así, la Universidade de Santiago toma otra vía, y muchas de estas tesis se financian ofertando a los alumnos un contrato por obra y servicios en algún proyecto, que se convertirá en el objeto de estudio del becario. Cuando se acaba esta etapa llega el momento del posdoctorado. A día de hoy no existe ningún programa de tipo autonómico para ello y el estatal se ha reducido a la mitad. Dado el contexto actual resulta fundamental tener un título de doctor europeo, hecho que pasa por una estancia de por lo menos tres meses en un país extranjero. Por otro lado, para seguir la carrera investigadora se necesita una acreditación de la Aneca (agencia nacional de calidad), y este organismo exige una estancia fuera de España.

Uno de los métodos para proseguir con la investigación es a través de una plaza en la universidad. Esto se complica debido a que no se necesita tanto personal docente y se carece de una posición dedicada exclusivamente a investigar. Si aún así se decide continuar en este campo, la etapa posdoctoral se ha de completar con estancias fuera del país. La vuelta es un golpe con la realidad y las escasas plazas para la estabilización son un grave impedimento. Los puestos ofertados al año no superan la decena.

José Carlos Bermejo Barrera: La carcoma: carta abierta a la Vicerrectora Eva Castro Caridad, con motivo de su marcha

José Carlos Bermejo Barrera: La carcoma: carta abierta a la Vicerrectora Eva Castro Caridad, con motivo de su marcha

“Tres personas pueden guardar un secreto si dos de ellas están muertas”
Benjamin Franklin, Poor Richard’s Almanac.

Querida Eva: decía el viejo Cicerón que le faltarían los días si quisiese contar a las personas buenas a las que les ha ido mal y a la malas a las que les ha ido bien (De natura deorum, 5), y el viejo Cicerón, que vio desaparecer las instituciones de la república romana y cómo pasaban a ser sustituidas por el poder personal, sabía muy bien lo que decía. También afirmaba que la historia es una maestra para la vida. Y por esta razón como profesor, como compañero y como estudioso del mundo antiguo, al igual que tú, querría ofrecerte estas reflexiones en voz alta.

Nosotros, a los que nos llaman “de letras”, quizás debido a que seamos de los pocos que aún saben leer; nosotros, que leemos libros viejos en idiomas raros, podemos aún permitirnos el lujo de contemplar al mundo con el desapasionamiento que nos proporciona la distancia, y observarlo con una mirada a la vez tierna y desencantada, pensando quizás que así también nos podrá ver alguien en un lejano futuro cuando ya no estemos en él.

Cuentan nuestros viejos libros que hubo una vez un gran imperio, el Imperio de Roma, que murió contemplando extasiado su propia perfección. A partir del siglo III d.C. el Imperio romano comenzó a ser cada vez más eficaz en su administración, a la que vez que se iba descomponiendo. Creció el número de funcionarios y se incrementó el control de cada parte del territorio, de cada persona y de cada bien. Aumentó el número de las leyes, se las sistematizó y se las estudió. Y así nació una corte imperial, en la que en torno a la figura omnipotente y omnipresente del emperador se crearon cargos con nombres que hoy en día nos pueden parecen pomposos, a la par que absurdos.

Vivió el emperador rodeado por gentes como el “conde de los sagrados dispendios”, el “prefecto de la sagrada alcoba”, el “conde de las cosas privadas”, el “conde de las cosas públicas”, el “secretario de las cartas griegas”, o el “secretario de las cartas latinas”. Y así todo se gobernó, todo se reguló. Se reguló el ancho de las franjas de púrpura que algunos podían llevar en sus togas, cuáles habían de ser sus telas, quién podía llevar una corona de oro, y con cuántos rubíes o cuántas perlas, ya fuese el emperador, la emperatriz, o alguna que otra mujer que supiese ascender en la corte, como la inefable Teodora.

Y como a tal señor tal honor, el emperador se vió necesitado de profesores, oradores o gramáticos que cantasen sus alabanzas. Para ellos se crearon algunas cátedras públicas con el fin de que sus ocupantes compusiesen panegíricos, es decir, discursos laudatorios con los que se solía recibir al emperador o a las cada vez más numerosas autoridades cuando visitaban una ciudad, una región o un palacio.

Creían los panegiristas que sin ellos el emperador no podría subsistir. Y por eso estaban seguros de que sus cantos a la bondad del gobierno y a las virtudes de quienes lo ejercían sólo podrían ser el digno tema de unos letrados tan cultos como ellos, que eran quienes con sus palabras de adulación creaban la verdadera dignidad de quien los nombraba y los mantenía. Uno de estos gramáticos, originario del norte de África y de nombre Aurelio Agustín, llegó un día a la corte imperial a Milán con el fin de poder obtener una cátedra y hacer a la vez carrera política, pero se quedó muy asombrado cuando, al entrar en una basílica, vio a un personaje, un clérigo llamado Ambrosio, que estaba leyendo un libro en silencio. Como en esta época los libros se leían en voz alta, Agustín se quedó conmocionado al observar que se podía leer con la boca callada, y poco a poco se dio cuenta que debía leer sus libros en silencio.

Agustín dejó la ciudad y se fue al campo y, según fue profundizando en la filosofía y abandonando la oratoria y las pretensiones de medrar en la corte , llegó a la conclusión de que el poder y el saber tenían que ser incompatibles, de que el poder político y el ansia por las riquezas eran dos caras de la misma moneda, a las que a su vez solía ir unida la búsqueda desmesurada del placer sexual.

Pensaba también Agustín que podía existir una comunidad de personas en la que la búsqueda de la verdad podía ir unida a la búsqueda del bien común, en la que unas personas pudiesen trabajar para otras y transmitir su legado de conocimientos y los frutos de sus obras a quienes les vendrían a relevar en el mundo. Agustín murió en el norte de Africa, cuando su ciudad, Hipona, estaba sitiada por los vándalos en ese imperio que se considerada a sí mismo racional, perfecto y destinado a perdurar para la eternidad.

Al imperio romano le pasaba lo mismo que le pasa a la madera cuando está colonizada por las termitas. Las termitas son unos insectos fotófobos, no les gusta trabajar a la luz pública, pero poco a poco van corroyendo las maderas, las vigas y las casas por dentro, dejando, eso sí, las superficies impolutas, hasta que llega un día en el que todo se derrumba, como el imperio romano, corroido por todo tipo de tensiones económicas, sociales y militares bajo su brillante apariencia de púrpura, oro y autocomplacencia. Las termitas tienen en sus colonias a obreros, u obreras, especializados, que segregan ácidos que les permiten hacer pequeños canales en la piedra y poder pasar así de una casa a otra, extendiendo poco a poco su dominio.

Nosotros, como estudiosos del pasado y como profesores del presente, sabemos lo peligrosos que pueden ser los bárbaros cuando se alían con quienes gobiernan el mundo para sí, en su propio beneficio y contemplándose a sí mismos, arrobados por su propia perfección. También sabemos lo dañinas que pueden ser las termitas, sólo aletargadas por el frío del invierno.

Nosotros, los que ante todo somos profesores y no nos avergonzamos de ello, sino al contrario, conocemos el valor de la educación, el valor del conocimiento, y sabemos cuál es nuestro deber y a quién nos debemos, y también sabemos a quién no tenemos que servir. Nosotros, los que ante todo somos profesores, sabemos que es posible gobernar bien, si se hace racionalmente, que se pueden hacer leyes razonables, pero también irracionales, y que el objetivo del gobierno es el logro del bien común, y no la satisfacción de la libido dominandi de los gobernantes, como decía Aurelio Agustín. Y por eso, como él, sabemos cuándo tenemos que retirarnos a esperar que lleguen los vándalos, o que las termitas acaben su trabajo. Pero eso sí, seguiremos intentando salvar lo que aun pueda quedar del conocimiento en los viejos y en los nuevos libros, intentando enseñarlo e intentando salvar lo que aun quede de nuestras instituciones.

En el año 1933, cuando en Alemania ya les empezaba a ir más que bien a muchos malos, una chica judía que había realizado su tesis doctoral sobre Agustín abandonó Alemania para no volver nunca más. Ella pudo ver como todas las tradiciones culturales y académicas de su pais quedaron arruinadas y fueron prostituidas al servicio de una causa política demencial, que sin embargo fue apoyada por la mayor parte de sus compatriotas y aceptada con entusiasmo por la inmensa mayoría de los profesores, los científicos, los intelectuales y los juristas de la que había sido la nación más culta de Europa y la creadora de sus mejores tradiciones científicas.

Sería más adelante esta chica una de las más importantes filósofas políticas del siglo XX. Por eso sería bueno acabar esta carta con unas palabras suyas, especialmente oportunas en este momento y que deberíamos no olvidar.

Decía Hannah Arendt:

“La educación es la clave en la que tenemos que decidir si amamos lo suficientemente al mundo como para responsabilizarnos de él e intentamos salvarlo, o lo dejamos arruinarse. Y también para saber si apostamos por su renovación y admitimos que será inevitable la llegada de lo nuevo y lo joven. Del mismo modo es también en la educación donde tendremos que decidir si amamos lo suficientemente a nuestros hijos para no expulsarlos de nuestro mundo y dejarlos ir a la deriva, arrancándoles de sus manos la oportunidad de hacer algo nuevo, algo que nosotros no podíamos preveer, o bien los preparamos para su misión de renovar nuestro mundo común”.

Hannah Arendt: Between Past and Future, Penguin Books, New York, 1968, p. 196.

La educación superior fue, y debería seguir siéndolo, la misión fundamental de la universidad, acosada ahora por los vándalos, como lo estuvo en su tiempo el Imperio Romano, y, como el resto de nuestra sociedad, también carcomida por las termitas.

José Carlos Bermejo: «La universidad española se convertirá en algo elitista»

José Carlos Bermejo: «La universidad española se convertirá en algo elitista»
Su libro diagnostica la situación actual de la educación

Bajo el título de La maquinación y el privilegio. El gobierno de las universidades, el catedrático de Historia Antiga de la USC, José Carlos Bermejo, hace una feroz crítica a la mercantilización de las universidades públicas y a los sistemas de evaluación de la calidad que se impusieron a inicios de la pasada década.

- En su libro critica la labor de la Aneca, encargada de evaluar la calidad universitaria y proporcionar acreditaciones.

- La Aneca nació con el gobierno de Aznar para intentar recuperar el control central sobre las universidades. Es una agencia de evaluación científica que no es meramente técnica, sino también ideológica. Se ha apropiado de los sexenios, que son complementos salariales creados por Hacienda que no tienen valor científico, pero que ahora sirven para medir la calidad científica de docentes e investigadores con una arbitrariedad monstruosa.

- ¿Arbitrariedad?

- Hay casos de personas con dos sexenios que juzgan a una persona para concederle su quinto sexenio. Además, las Humanidades no se valoran y las revistas científicas españolas, que apenas tienen prestigio mundial, son consideradas de máximo nivel.

- También critica que se evalúa el número de citas de los trabajos de investigación sin leer dichos trabajos.

- Es cierto, todo se evalúa sin leer y solo se cuentan las citas. Eso significa que si perteneces a un área de investigación donde hay muchas publicaciones, tienes más posibilidades de que te citen y por lo tanto mejor valoración. De hecho, la mayoría de las citas son de médicos y químicos porque hay muchas publicaciones.

- Lleva ya varios libros hablando de un discurso mercantil sobre la educación superior.

- Parece que la universidad solo sirve para formar fuerza de trabajo y es un discurso asumido por la propia universidad que es un disparate. Hay carreras cuyo destino natural es la docencia, y formar educadores no es formar fuerza de trabajo. Si las empresas quieren fuerza de trabajo que la paguen, que abran universidades privadas.

- ¿Dónde estará la universidad española dentro de diez años?

- Habrá adelgazado sustancialmente, hablan de despedir al 30% del profesorado, y se convertirá en algo elitista, del mismo modo que lo está haciendo en Estados Unidos.

La Voz de Galicia, 10/06/11

Outras novas relacionadas:

Xosé Luis Barreiro: «Non se fai política, só se pensa en función das eleccións»

Xosé Luis BarreiroXosé Luis Barreiro: «Non se fai política, só se pensa en función das eleccións»
Unha nova homenaxe na facultade lembra a súa obra e traxectoria
«Oposición radical» ao plan Boloña
Xosé Luis Barreiro, Profesor emérito de Filosofía da USC

«Fun o decano que batín o récord en democracia, porque estiven 3 mandatos», afirma Xosé Luís Barreiro. Após se xubilar como catedrático de Filosofía recibiu honras, entre elas a edición dun volume de homenaxe por parte da USC con estudos dedicados a el, co significativo título de Fidelidade á Terra. Agora continúa como emérito, e estes días ten un novo recoñecemento: unha exposición sobre a súa traxectoria no vestíbulo da propia facultade.

- Principia unha nova campaña electoral, ¿hai moita filosofía e pensamento na política actual?

- No noso país, en xeral, non hai realmente políticos; agora xa non se fai política, só se pensa en función das eleccións. Non se ve a política como a mellora dos asuntos públicos, que era a ocupación máis digna que podía ter unha persoa, que supuña unha vocación, non unha dedicación na procura doutros beneficios; e só se fai unha propaganda política que se ve todos os días nos diversos parlamentos, pensada en programas de actuación, en promesas, en función de gañar unhas eleccións. Non se recoñecen as actuacións positivas: iso indica que non se traballa polo ben común senón por estar no poder, e para iso o fin xustifica os medios. E a conclusión é clara: a ética ten pouco que ver coa política actual.

- Investigou varios países e séculos, e iniciou a materia de Pensamento Galego, ¿como valora o que se fixo durante ese período docente?

- Pensamento Galego comezou como unha optativa en 1979, en quinto curso, e era das que máis demanda tiña. Conservo uns 200 traballos de estudantes, e algúns foron publicados como artigos ou libros. Despois, o perfil da miña cátedra foi Pensamento e Discurso. A Filosofía en Galicia, porque hai pensamento máis amplo que só o filosófico. O ano pasado aínda me chamaron para ofrecer docencia.

- ¿Vai continuar?

- Agora está refundida nunha nova materia como Filosofía Española e Galega, é o resultado do proceso de Boloña. Antes Filosofía Española era independente.

- Tamén iniciou colaboración coa Universidade do Minho, ¿terá continuidade?

- Si, comezou en 1999 e continúan os simposios luso- galaicos de filosofía. O noveno encontro correspondía precisamente este mes, e os portugueses propuxeron adiar a celebración para outubro. Será sobre a República.

- ¿Ten pensado participar?

- Si, como estamos no 125 aniversario do nacemento de Castelao preparo un traballo sobre a utopía da terceira República de Castelao, porque a segunda fracasou.

- ¿Que perspectiva ve ao relacionamento galego con Portugal?

- Aquí a principal colaboración é coa Universidade do Minho, en Braga; aínda que tivemos contactos coas de Porto, Santarém, ou a Nova de Lisboa. Co Norte de Portugal houbo unha relación histórica, da xeración Nós, a de Castelao e Vicente Risco, con Teixeira de Pascoaes e co grupo Renascença; houbo máis colaboración da que hai hoxe, e está a ser investigada. A relación actual non busca un pensamento identitario, estúdao nas relacións históricas.

«Oposición radical» ao plan Boloña

O profesor Barreiro Barreiro é moi crítico co plan Boloña.

- Sempre tiven oposición radical. Cando aquí comezou ese proceso estaba Xosé Sordo de vicerreitor e fixemos un plan estratéxico do departamento, moi crítico. Nunca máis se soubo del. A desgraza do plan Boloña é a incorporación posterior, coa introdución de elementos de tipo mercantilista e neoliberal. Porque a educación non é unha mercadoría, é un dereito. A Universidade non é unha empresa, e non podemos introducir como único criterio de valor e avaliación a rendibilidade. E os estudantes non son clientes, consumidores. Son usuarios dun servizo público.

- ¿Que futuro ve para as Humanidades?

- Son as peor paradas. Filosofía e outras disciplinas, ¿que podemos vender no mercado: libros, títulos? Debe haber un espazo para que subsistan con dignidade as chamadas ciencias humanas, dentro dun reparto global dos recursos, que é normal beneficie as ciencias con prácticas de laboratorio, máis caras.

- Leva 40 anos na USC, ¿como mudou a institución?

- Dediquei un traballo a facer a historia da Facultade de Filosofía, que tivo seis etapas no meu tempo. Resumo o período en tres palabras: nomadismo, por ter varias sedes; segregación das titulacións, e compromiso, por concibir o centro como un conxunto de tres elementos: profesorado, alumnado e PAS.

- ¿Que implicación tivo o alumnado nese tempo?

- Tiven un trato moi próximo. Fun o primeiro decano, penso que en España, que incluíu no equipo de goberno a dous estudantes, no tempo do reitor Carlos Pajares. Foi unha experiencia moi bonita e satisfactoria.

La Voz de Galicia, 08/05/11

Distribuir contido